Kedvezményezett neve:Sárbogárd Város Önkormányzata

Projekt címe:ÚJ HUMANIZMUS – HUMÁN KAPACITÁS FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRD TÉRSÉGÉBEN

Szerződött támogatás összege: 435 000 000 Ft

Ebből Sárkeresztúr Község Önkormányzatát érintő összeg: 21.790.250,-Ft

Támogatás mértéke:100% Projekt tervezett befejezése: 2020.08.31.

A képhez tartozó alt jellemző üres; infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA-1024x708.jpg a fájlnév

    A pályázat célja Sárbogárdon és a környékén lévő további öt településen (Alap, Hantos, Nagylók, Cece, Sárkeresztúr) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.  Pályázatunk hozzá kíván járulni Sárbogárdon és környékén az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Azt is célozza, hogy az elérhető alapszolgáltatások a helyi kisközösségekben személyre szabott módon valósuljanak meg. Célozzuk továbbá a nem állami szervezetek szolgáltatásokba vonását. Szeretnénk a lakosokat bevonni a szolgáltatások tervezésébe és fejlesztésébe. Kidolgozott programunk hozzájárul a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal. Fontos elem pályázati programunkban a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. Programunk célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak valamint a társadalmi partnerek. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a 6 település teljes lakossága is, összesen 21 ezer fő. A projekt során összességében, több mint 2000 főt érünk el a hat településen, támogatott programokban legalább 600 tanuló vesz részt, informális és nem formális képzésben 400 gyermeket és fiatal vonunk be, miközben 120 humán közszolgáltatásokban dolgozót vonunk be továbbképzési programokba. A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma eléri majd az 500 főt. Tekintve a program összetettségét a megvalósító konzorciumban az érintett települések önkormányzatain kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft, a Kodolányi János Főiskola és a megye legnagyobb humán kapacitás fejlesztőszervezete az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület. A projekt sikeres megvalósítása esetén a komplex programmal fejlesztendő Sárbogárdi járásban elindul a humán szolgáltatások fenntartható fejlesztése. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

————————————-

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Konzorciumi partner: „Kristály-Völgy” Terület – és Vidékfejlesztési Egyesület

A projekt címe: „A sárkeresztúri szegregátum további fejlesztése komplex programok által”

A szerződött támogatás összege: 199 641 424,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.29

A projekt rövid leírása:

A sárkeresztúri szegregátum további fejlesztése komplex programok által’ című projektünk célja, a sárkeresztúri szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt alapja a jelenlét típusú szociális munka, aminek bázisa az elődprojekt (TÁMOP-536)-ban kialakított Csillagpont épülete.

A projekt komplex szolgátatásokat tartalmaz, amik az élet több terültén igyekeznek segítséget nyújtani a hátrányos helyzetben lévő emberek számára. A bevontak száma minimum 131 fő, akikre egyéni fejlesztési terv készül a projekt során. Az egyéni fejlesztési tervben rövid-közép és hosszú távú célokat is megfogalmaznak a bevont emberek a szociális munkások segítségével. A projekt keretében végzett szolgáltatások:

  • Szociális munka
  • OKJ Felnőttképzés
  • Egészségügyi szűrések
  • Rendezvények
  • Drogprevenció
  • Táborok/kirándulások
  • Klubfoglalkozások (kicsiknek, családoknak, anyukáknak)
  • Közösségfejlesztés

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.29

A projektazonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00018

————————————-

A kedvezményezett neve: SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: „Bella István Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért”

A szerződött támogatás összege: 25 000 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt leírása:

Az  EFOP-3.3.2-16-2016-00232 azonosítószámú „Bella István Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért” című projekt megvalósítása során a 2018.03.31 – 2020.02.29. időszakban

a Bella István Művelődési Házban biztosított tevékenységekkel járultunk hozzá az – első sorban sárkeresztúri – általános iskolás és óvodás korú gyermekek iskolai teljesítményének javulásához, a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez, a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapkompetenciák erősítéséhez. Olyan nem formális tanulási alkalmakat szerveztünk, amelyek megfelelően képesek támogatni a köznevelés eredményességét.

A vállalt indikátor érték-  informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok  (7-24 éves korúak száma- 125 fő.  A megvalósítás időszakában a Sárkeresztúri Általános Iskolából résztvevő gyermekek száma 191 fő, ebből 107 fő lány és 168 fő hátrányos helyzetű.

 A mai világban nélkülözhetetlen digitális alapkompetenciák fejlesztése heti szakkörök keretében történt, amelyek az informatikai technológiák alkalmazásának képességét erősítették. A fejlesztést digitális eszközök, laptop és projektor használata segítette.

A szövegértési és szövegalkotási készségek erősítése, valamint a matematikából történő felzárkóztatás heti rendszerességgel jelentkező kiscsoportokban zajlott. A digitális eszközök, oktatást segítő digitális tananyagok használata ezen tevékenységeknek is szerves részét képezte.

 A ’Bellázó’ szakkör az irodalom, költészet iránt érdeklődő diákoknak nyújtott lehetőséget, hogy felkészüljenek a vers- és mesemondó versenyekre, melyeknek nagy hagyománya van a településen, és a Bella István Irodalmi Fesztiválnak is részét képezik.

 Két havi szakkör keretében elsajátíthatták a résztvevők a varrás alapjait, megismerhették a kosárfonás technikáját.

A félévente két alkalommal megrendezett vetélkedőkre, versenyekre a más településeken lévő együttműködő oktatási intézmények diákjai is ellátogattak. Ezek jó lehetőséget biztosítottak arra, hogy a környező településeken élő fiatalok megismerjék egymást, ezáltal szélesedjen ismeretségi körük, bővüljön a kapcsolati tőkéjük. A rendezvényekbe szülők is bekapcsolódtak.

A négy alkalommal szervezett ’Erdei iskola’ lehetőséget biztosított a környezettudatos szemlélet elmélyítésére, a személyiségfejlesztésre, a közösségi készségek erősítésére és az informális tanulásra.

Az óvodások részére az életkorukhoz illeszkedő tevékenységeket kulturális órák és három tehetséggondozó kiscsoport keretében biztosítottunk. Ezek a korai fejlesztések nagy mértékben erősítik a későbbi iskolai sikerességet.

A projektben résztvevő gyermekek önismeretének, önértékelésének alakulását befolyásolja az elért siker, elfogadás, ez hatással lehet a későbbi teljesítményekre. A közösségi élmények hatnak a szociális kompetenciák alakulására, segíthetik a beilleszkedést. A megismerésre és a tudásra való nyitottság, az egymásra és a környezetre irányuló figyelem megfelelő módszerekkel fenntartható, megőrizhető.

A projekt befejezési dátuma: 2020.02.29.

A projektazonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00232

————————————-

Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata

Projekt címe: ÚJ HUMANIZMUS – HUMÁN KAPACITÁS FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRD TÉRSÉGÉBEN

Szerződött támogatás összege: 435 000 000 Ft.

Ebből Sárkeresztúr Község Önkormányzatát érintő összeg: 21.790.250 Ft.

Támogatás mértéke:100% Projekt tervezett befejezése: 2020.08.31.

A képhez tartozó alt jellemző üres; infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA-1024x708.jpg a fájlnév

    A pályázat célja Sárbogárdon és a környékén lévő további öt településen (Alap, Hantos, Nagylók, Cece, Sárkeresztúr) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. 
Pályázatunk hozzá kíván járulni Sárbogárdon és környékén az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Azt is célozza, hogy az elérhető alapszolgáltatások a helyi kisközösségekben személyre szabott módon valósuljanak meg. Célozzuk továbbá a nem állami szervezetek szolgáltatásokba vonását. Szeretnénk a lakosokat bevonni a szolgáltatások tervezésébe és fejlesztésébe.
Kidolgozott programunk hozzájárul a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal.
Fontos elem pályázati programunkban a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. Programunk célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak valamint a társadalmi partnerek.
A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a 6 település teljes lakossága is, összesen 21 ezer fő. A projekt során összességében, több mint 2000 főt érünk el a hat településen, támogatott programokban legalább 600 tanuló vesz részt, informális és nem formális képzésben 400 gyermeket és fiatal vonunk be, miközben 120 humán közszolgáltatásokban dolgozót vonunk be továbbképzési programokba.
A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma eléri majd az 500 főt. Tekintve a program összetettségét a megvalósító konzorciumban az érintett települések önkormányzatain kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft, a Kodolányi János Főiskola és a megye legnagyobb humán kapacitás fejlesztőszervezete az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület.
A projekt sikeres megvalósítása esetén a komplex programmal fejlesztendő Sárbogárdi járásban elindul a humán szolgáltatások fenntartható fejlesztése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.